ورود به حساب کاربری

صرفه جویی در مصرف آب

۲۰\۱۱\۱۳۹۸
           
              

روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ آقایان ابراهیم هادی و محمود لشگری از دومسیر خطوط لوله جدید و قدیم آب شرب از سرچشمه تا مخزن پشت باغ بازدید نمودند.
مسیر لوله قدیم در چند نقطه گسستگی و شکستگی اتصالات وجود دارد که برخی از اشکالات جزئی در محل اصلاح و بخشی نیز نیاز به اتصالات دارد که ظرف چندروز آینده اصلاح خواهد شد.
سقوط بهمن در محل باعث جابجایی لوله های جمع آوری آب چشمه ها به حوضچه ودر نتیجه کاهش حجم آب ورودی به لوله های جدید وقدیم  ومخزن پشت باغ شده است.البته با اصلاحات انجام شده حجم آب ورودی به مخزن کمی بیشتر شده است.
نظر باینکه در حال حاضر بدلیل وجود برف ناشی از بهمن،  تعمیرات و اصلاحات خطوط لوله و حوضچه ها امکان پذیر نمیباشد لذا در اواخر هفته آینده و با ذوب شدن برفها ، اقدامات اساسی برای رفع عیوب انجام خواهد شد.
از همه همولایتی های عزیز تقاضا داریم با توجه به کاهش حجم آب ورودی به مخزن، در مصرف آب شرب صرفه جویی نمایند.
از زحمات آقایان ابراهیم هادی و محمود لشگری نیز تشکر و قدردانی میشود.
شورای اسلامی ودهیاری خور

مطالب مرتبط

تنظیمات

درجه