ورود به حساب کاربری

کانال حکومت خور

۲۰\۱۱\۱۳۹۸
           
              


"اندراحوالات کانال حکومت خور"

امروزبشووم تلویزیون بینم کانال حکومت خورچی نشان میده هی این کانال اون کانال کوردم پیداش نکوردم یه کانال بوکه فقط برفک نشان میدا بشووم بمب خانه انتن رایک کم اینوراونورکوردم واننیم بگوتم درست گردی بگوت نه انتن رابچرخاندم سمت پندوشکامقرحکومت بازم فقط ننیم بگوت برفک نشان میده اززهره عم عباس خبرگیتم تلویزیون شماکانال حکومت نشان نیمیده بگوت نه عموعلی ازمافقط کانال سه رانشان میده واسه خالقلی گوگول بنویشتم کانال حکومتمان کوجیه بگوت خالقلی اونها جو نکیندن وای بحال کانال من بشم واجواداوس تقی بگم بیا جل پلاسما وانیسانش ببوره اینجوری سنگین ترم تانیامن بیرونم کنن ازمیان ابادی
یادم درشوبگم من موجییم
میتانین ازمریضخانه ۵۰۳ ارتش خبرگیرین شکایت دی بکنین دی دستان به جایی بندنییه

✍🏻 علي خانيد

مطالب مرتبط

تنظیمات

درجه