ورود به حساب کاربری

مشت

۲۰\۱۱\۱۳۹۸
           
              

عباس حیاتی بگوت شورای حکام خورکنفرانس خبری داشت
خبرنگارهاازهمه جای عالم بیامبن پندوشکا دم موزه
شعبه نفت یادگارشورای چهارم خیلی
معطل گردن تا درشوراواگردی وحسین بیاموبیرون
بوی عطرمشهدی که بزیبوباعث گردی خبرنگارها یه کم بشن عقب
حسین شلوارشاتاسرخیکش بالاکیشی وتوکشاجوگت
زهرادایی قاسمم ازخبرگزاری ایسنابدووی جلوبگوت حسین اقا
شورای خورواسه ابادی چی میخوابکنه

حسین بگوت شورامیخوا ابادی را
نفت بزینه تشانه
توبشووا اون پسرعمیت علی بگو
مشت میخوادم داهانش سجادراست بگوت اینوخرشادرازدبیسته
هچونوادم میان سوی ساباد
اولادحسین خان نوبره
مردم خورهرخانه روزی صدوهفتادتومن
واسه نگهبانی پول هامدن
انوقت توقع دارن نگهبانی خودشاناوخانیشاناوزمینهاشانا بپا      
روزی دی همین مقدارواسه
اشغال پول هامدن میگن باهات
بیان بیخ کین مانادی جاروبزینین
درهمین مابین اصغربیاموبگوت
کی اینهارا راه بدایه اینجو
بشین پی کارتان بدووی یه چو
وگت همه راازدم دوزاند

✍🏻 علي خاني

مطالب مرتبط

تنظیمات

درجه