ورود به حساب کاربری

لایروبی

۲۰\۱۱\۱۳۹۸
           
              


باهارسال پنجاه وهشت بو
صبح باوام منوبیدارکورد
بگوت بشومردم
امروزمیخوان جوپاک کنن
بیل وگیتم بالایی گردم به هوای سريسیو رحیم عم نیاز
ورمضانعلی ایمانی دی داشتن
واهم بالایی میشوون
نرسیده به سوباغ ایالان عم باقرمردم جمع بن وداشتن واهم چانه میزن
یه عده تفریح گرغریبه زن ومردحدودبیست سی نفر
بیامن وسلام کوردن میخواستن بشن سمت ابشور
مردیکانش همیشان سیبلهاشان مثه اصغرعم قل جعفربو
سعیدخان جلوشانابگت بگوت کوجه میخوان بشین بگوتن
ابشور بگوت وگردین شماهاکمونیستین مامسلمانیم یکی ازمردیکان
تفریح گربگوت واس چی میگی ماکمونیستیم بگوت ازسیبیلهاتان معلومه ونهشت بشن ابشورو وگردان شانا
مشدعبداله بگوت کمونیست
یانی چی سعید
عم پنجعلی بگوت
کمویانی خدا نیستش دی یعنی خدانیست
این ملعونهاکافرن

✍🏻علي خاني

مطالب مرتبط

تنظیمات

درجه