ورود به حساب کاربری

سجلت

۲۰\۱۱\۱۳۹۸
           
              

🍃اول ابان چهل دو

داشتم میان شیکم ننیم
لنگ وپاچه میزم مغرب بشوون
دنبال ابیج منوربیامو
نزدیک دوازده شوبدنیابیامم
من صدمین ایالی بم که ابیج منور
قابلگی بکوردی بو واسه همین
ببوردقیچیشابنگست میان چاه
واباوام بگوت ممیدعلی اسم ایالا چی میهلین باوام بگوت حاله بینیم زنده میمانه
اون سال ازهمه سالهاسردتربو
کوزه بیخ کینم میان گاره ازسرما
همیشه یخ بزه بو
نصف خورواهم قاربکوردی بن
سال اول دعوایی خور
توستان همدیگیشاناحسابی بوتیبن واسه همینوخانه هم دیگه
شونیشین نیمشوون
ننیم میگوت اونقدرمیان گاره
گیره میکوردی جان همیمانا
میخواستی هاگیری
عم شعبان به هما اسم پنج تنو
یادبدابوتابه اسم علی میرسی
میگوت اییه اییه یانی علی گیره
میکنه نیم شورسودابوجان دربوردم ازاون سرما ومریضی
باهاریاروازثبت احوال بیامبو
خانه دایی نصراله که کدخدا بوننیم
دوتومن هادا واسیم شناسنامه
هاگت

✍🏻علي خاني.

مطالب مرتبط

تنظیمات

درجه